Top image

En ledande position på en snabbväxande marknad.

Användningsområdena för eye tracking är många: I invändig fordonsmiljö, för forskningsändamål inom akademin, för beteendeanalys och inom neurovetenskap, för flyg och försvarsindustrin, liksom för datorinteraktion och datorspel. 

Kvalitet som svarar mot högt ställda krav

Idag är Smart Eye en av endast ett fåtal tillverkare i världen som har kapacitet att leverera eyetrackingteknik till den globala fordonsindustrin. Dessutom har Smart Eye en viktig konkurrensfördel i att företaget erbjuder en plattformsoberoende lösning som är öppen och flexibel, den är därmed fullt kompatibel med kundernas övriga systemkomponenter. Smart Eyes eyetrackinglösningar utvecklades med utgångspunkt i fordonsindustrins extremt höga kvalitetskrav, därför har många av de kundkategorier som företaget idag vänder sig till liknande behov. Flyg- och rymdindustrin är exempel på sådana målgrupper.

Smart Eyes ledande position hos dessa målgrupper skyddas av marknadens höga inträdesbarriärer. Den långa och besvärliga kvalificeringen av mjukvara för bilar försvårar för nya marknadsaktörer, som måste vara mycket långsiktiga och uthålliga för att erhålla en biltillverkares förtroende. 

Initiativ och lagstiftning definierar marknaden

Varje år inträffar 1,3 miljoner trafikrelaterade dödsfall i världen. Antalet bilolyckor med personskador beräknas i snitt, per år och per 100 000 bilar, uppgå till 231 i Norden, 498 i Europa och 1 450 i Nordamerika (enligt UNECE, 2015). Passiva säkerhetssystem, som bilbälten och krockkuddar, räcker inte. Fokus är därför nu på aktiva säkerhetssystem såsom förarövervakningssystem för att förbättra trafiksäkerheten. Det finns nu fyra viktiga initiativ som driver på denna utveckling, de kommer från Euro NCAP, EU, UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) och Kina. 

Euro NCAP, som är världens mest ansedda organisation för säkerhetsklassificering av bilar, har en agenda att införa krav på förarövervakningssystem år 2025. Redan 2020 kräver Euro NCAP att nya bilmodeller ska vara utrustade med förarövervakning för att erhålla högsta säkerhetsklassificering. I många upphandlingar av förarövervakningssystem ingår numera ofta kravet att systemet skall klara de krav som ställs enligt Euro NCAP. Smart Eyes mjukvara uppfyller alla de krav som ställs av Euro NCAP. Under 2019 antog EU en ny lagstiftning som innebär att alla nya bilmodeller som lanseras i Europa från och med 2022 ska vara utrustade med system som upptäcker om föraren är trött eller ouppmärksam. Från 2024 utökas detta krav till att även omfatta alla nya bilar som säljs i Europa.

"Mellan åren 2017 till 2021 väntas den årliga tillväxttakten uppgå till 31 %, 2021 väntas eyetrackingmarknaden för fordons- och transportsektorn vara värd 221 miljoner USD"

Stora upphandlingar driver global tillväxt

Det finns således starka drivkrafter bakom tilltagande efterfrågan på eyetrackingteknik. Mellan åren 2017 till 2021 väntas den årliga tillväxttakten uppgå till 31 procent, 2021 väntas eyetrackingmarknaden för fordons- och transportsektorn vara värd 221 miljoner USD (källa Technavio). Mellan åren 2021 till 2025 väntas tillväxttakten tillta ytterligare, antalet fordon med förarövervakningssystem väntas öka med cirka 70 procent eller mer per år under denna period, för att 2025 nå en årstakt om cirka 30 till 50 miljoner fordon (källa Euromonitor och Smart Eyes egen bedömning).Efterfrågan avser initialt bilmodeller inom premium och mellanklassegment, vilka bedöms utgöra cirka 60 – 70 procent av alla fordon som säljs.