Top image

Valberedningen i Smart Eye utsedd

Vid Smart Eye AB:s årsstämma 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i Smart Eyes valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz), Valberedningens ordförande
  • Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt)
  • Evert Carlsson (utsedd av Robur)
  • Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden)
  • Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye)

Den utsedda valberedningen har ett röstetal motsvarande cirka 36% procent av utestående aktier i Smart Eye.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via brev till Smart Eye AB, Valberedningen, Första Långgatan 28B, 413 27 GÖTEBORG senast den 15 januari 2021.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Vår eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom flyg, flyg, neurovetenskap etc.

    Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.