Top image

Kompletterande information avseende genomförd riktad nyemission i Smart Eye

Smart Eye AB offentliggjorde den 5 oktober 2020 pressmeddelande om att styrelsen i bolaget beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 1 511 898 nya aktier (motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier och röster) till en teckningskurs om 125 kronor per aktie.

Bolaget kompletterar informationen i tidigare pressmeddelande med att det, utöver starkt stöd från befintliga aktieägare, deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i den riktade nyemissionen.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye

I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Vår eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom rymd, flyg, neurovetenskap etc.

Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM.

Besök www.corp.smarteye.se för mer finansiell information.

Detta är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 20:10 CEST.

Smart Eye är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser är certifierad rådgivare och kan nås på +46 8 463 8000 eller certifieradviser@penser.se.