Top image

Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575-8371 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 17.00 på Bolagets kontor, Första Långgatan 28B, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 16.30.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid‑19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på Bolagets hemsida efter stämmans avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om Bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till Bolaget via e-post till arsstamma@smarteye.se. Deltagande av Bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid‑19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2020 (avstämningsdag lördagen den 2 maj 2020), dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 4 maj 2020 per brev under adress ”Årsstämma 2020”, Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post arsstamma@smarteye.se.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare.

OMBUD

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.smarteye.se.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, genom förvaltarens försorg låta registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd torsdagen den 30 april 2020 (avstämningsdag lördagen den 2 maj 2020), och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.smarteye.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”ANMÄLAN M.M.” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@smarteye.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter.
 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 14. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 15. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Smart Eye-koncernen.
 16. Förslag från vissa av Bolagets större aktieägare om beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
 17. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, har bestått av Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz), ordförande, Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt), Evert Carlsson (utsedd av Swedbank Robur), Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden) och styrelsens ordförande Anders Jöfelt, vilka tillsammans representerar cirka 39 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen har avgivit följande förslag till beslut.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Jöfelt utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 225 000 kronor till styrelsens viceordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.

Det skall särskilt noteras att styrelsen på inrådan av valberedningen antagit en policy om att varje styrelseledamot bör äga aktier eller optioner motsvarande minst ett årsarvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Jöfelt, Mats Krantz, Magnus Jonsson, Lars Olofsson, Eva Elmstedt och Cecilia Wachtmeister, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande och Lars Olofsson till vice ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås finns på Bolagets webbplats, www.smarteye.se.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill till slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor. För det fall Deloitte AB väljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade, vilka är de som i sammanfattning beskrivs nedan.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per den sista bankdagen i augusti månad, fyra största aktieägarna i Bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8b, 13, 14 och 15

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning, huvudsakligen innehållandes följande ändringar:

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma (kommer att justeras på rubriknivå till: § 1 Företagsnamn) “Bolagets firma är Smart Eye Aktiebolag (publ).” “Bolagets företagsnamn är Smart Eye Aktiebolag (publ).”
§ 4 Aktiekapital “Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.” “Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.”
§ 5 Antal aktier ”Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken.” ”Antalet aktier ska vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 stycken.”
§ 6 Styrelse ”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.Styrelsen väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. ”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.Styrelsen väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget i situationer enligt ovan snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Smart Eye-koncernen (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogrammet 2020”). Optionsprogrammet 2020 innebär att Bolaget emitterar högst 100 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget JN Data i Göteborg AB (”JN Data”), med rätt och skyldighet för JN Data att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2020. JN Data ska enligt instruktion från Bolagets styrelse överlåta optionerna till vederbörlig deltagare, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Smart Eye-koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Anställda ska erbjudas att senast den 31 maj 2020 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Optionsprogrammet 2020 kommer att omfatta totalt cirka 101 nuvarande anställda, och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Smart Eye-koncernen, och ska efter beslut av Bolagets styrelse i huvudsak fördelas enligt följande:

 • VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 10 000 teckningsoptioner till marknadspris.
 • CFO får erbjudas och tilldelas totalt högst 7 500 teckningsoptioner till marknadspris.
 • Övriga ledande befattningshavare får tillsammans erbjudas och tilldelas totalt högst 20 000 teckningsoptioner till marknadspris.
 • Övriga personer i nyckelpositioner får tillsammans erbjudas och tilldelas totalt högst 20 000 teckningsoptioner till marknadspris.
 • Övriga anställda får tillsammans erbjudas och tilldelas resterande teckningsoptioner som totalt kommer att uppgå till högst 42 500 stycken.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 130 procent av den volymviktade genomsnittliga börskursen för Smart Eye-aktien under mätperioden den 15 maj 2020 till och med den 30 maj 2020. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogrammet 2020, vid utnyttjande av samtliga 100 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 2,0 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 10 000 kronor.

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och på Bolagets webbplats, www.smarteye.se.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Smart Eye-koncernen. Utöver detta tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet 2020 med cirka 100 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2020 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2020 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogrammet 2020, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar, om tillämpligt, för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Smart Eye-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogrammet 2020 inte längre uppfyller dess syften.

Optionsprogrammet 2020 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och har behandlats av styrelsen vid sammanträde i april 2020.

Förslag från vissa av Bolagets större aktieägare om beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (ärende 16)

Några av Bolagets större aktieägare, Mats Krantz, Mary Krantz, Martin Krantz, Linda Jöfelt och Anders Jöfelt som tillsammans representerar cirka 25 procent av rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”), föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa av Bolagets styrelseledamöter (”LTIP 2020”). Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 40 000 teckningsoptioner till det helägda, svenska dotterbolaget JN Data i Göteborg AB, org.nr 556563-7849 (”JN Data”), berättigande till nyteckning av sammanlagt högst 40 000 aktier, med rätt och skyldighet för JN Data att hantera teckningsoptionerna enligt LTIP 2020. JN Data ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare.

LTIP 2020 kommer att omfatta totalt fyra deltagare, styrelseledamöterna Lars Olofsson, Cecilia Wachtmeister, Magnus Jonsson och Eva Elmstedt. Styrelsens ordförande Anders Jöfelt och styrelseledamoten Mats Krantz, båda tillika större aktieägare i Bolaget, har beslutat sig från att avstå från deltagande i LTIP 2020 till förmån för övriga deltagare. Deltagarna ska erbjudas att senast den 31 maj 2020 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Aktieägarna föreslår att deltagarna ska erbjudas och tilldelas högst 10 000 teckningsoptioner vardera till marknadspris.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för Smart Eye-aktien under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 30 maj 2020. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär LTIP 2020, vid utnyttjande av samtliga 40 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 1,6 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 000 kronor.

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och på Bolagets webbplats, www.smarteye.se.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna mot ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Smart Eye-koncernen.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget. Aktieägarna anser att LTIP 2020 är i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse. Aktieägarna är av åsikten att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom LTIP 2020 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna samt stärker relationen mellan styrelsen och Bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos ledamöterna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att införandet av LTIP 2020 enligt ovan är till fördel för både Bolaget och dess aktieägare.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet. Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2020 och har underrättat Bolagets styrelse om förslaget i mars 2020 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

ÖVRIGT

MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda respektive för styrelsen (ärende 15 och 16) i form av teckningsoptioner krävs att förslagen biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt ärende 13 och 14 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 15 118 984. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 och 15 kommer att finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare senast tre veckor före årsstämman på Bolagets kontor med adress Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via Bolagets webbplats, www.smarteye.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut enligt punkterna 2, 9, 10, 11 och 12 kommer i samband med kungörande av kallelsen att hållas tillgängligt för aktieägarna på Bolagets webbplats, www.smarteye.se, och på Bolagets kontor på ovan adress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i april 2020

Smart Eye Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.se för mer information.

 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/
 

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.