Top image

Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

         Beslutades om arvode till styrelsen med 350 000 kr till styrelseordförande, 225 000 kr till styrelsens vice ordförande samt 150 000 kr till övriga styrelseledamöter.

         Beslutades om val av styrelse enligt följande:

o    Anders Jöfelt (omval) – styrelseordförande

o    Mats Krantz (omval)

o    Magnus Jonsson (omval)

o    Lars Olofsson (omval)

o    Cecilia Wachtmeister (nyval)

o    Eva Elmstedt (nyval)

         Omvaldes PwC som revisor med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

         Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 100 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.

         Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier om högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens reviderade förslag.

Vid årsstämman var ca 35 procent av Smart Eyes aktier och röster representerade.

Göteborg 15 maj 2019

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  

Om Smart Eye
Det ledande gränssnittet mellan mänsklig och artificiell intelligens. Smart Eye utvecklar AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några. http://smarteye.se/ 


Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Smart Eye är noterade på First North.

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, klockan 17:00.