Top image

Rättelse av kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 15:30 på bolagets kontor, Första Långgatan 28B, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl.15.00. Hela kallelsen inklusive dagordning mm. nu tillagt nedan.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019 per brev under adress ”Årsstämma 2019”, Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post arsstamma@smarteye.se.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.smarteye.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 9 maj 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 9 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av justeringsmän.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
          koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
          anförande av verkställande direktören.
8.       Beslut

a)       om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)       om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

10.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

12.     Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.

13.     Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2022).

14.     Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

15.     Övriga frågor.

16.     Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018, har bestått av Mary Irwin, ordförande, Evert Carlsson, Linda Jöfelt och Oskar Krantz samt styrelsens ordförande Anders Jöfelt, vilka tillsammans representerar cirka 36,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 225 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 150 000 kronor till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Jöfelt, Mats Krantz, Magnus Jonsson och Lars Olofsson samt nyval av ledamöterna Eva Elmstedt och Cecilia Wachtmeister. Det föreslås vidare omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande och Lars Olofsson till vice ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per den sista bankdagen i september månad, fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 13 och 14

Beslut om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2022) (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2019). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 100 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget JN Data AB som berättigar till teckning av högst 100 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för JN Data AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2019.

JN Data AB ska erbjuda ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Optionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 75 anställda och ska efter styrelsens beslut i huvudsak fördelas enligt följande.

  • VD ska erbjudas ca 10 000 teckningsoptioner
  • Övriga ledande befattningshavare ska tillsammans erbjudas totalt ca 27 500 teckningsoptioner
  • Övriga i nyckelpositioner ska erbjudas totalt ca 20 000 teckningsoptioner
  • Övriga anställda ska tillsammans erbjudas resterande teckningsoptioner
  • JN Data AB ska äga rätt att kvarhålla eventuella återstående teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till nyanställda i bolaget.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga börskursen för Smarteye aktien under mätperioden den 16 - 24 maj 2019. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 100 000 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,76 procent.

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet med cirka 50 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Beslut att bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget i situationer enligt ovan snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För beslut enligt punkt 14 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 146 943 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens fullständigt förslag till beslut under punkt 13 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast tre veckor före årsstämman på bolagets kontor med adress Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.smarteye.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut enligt punkterna 2, 9, 10, 11 och 12 kommer i samband med kungörande av kallelsen att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida, www.smarteye.se och på bolagets kontor, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i april 2019
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  

Om Smart Eye

Det ledande gränssnittet mellan mänsklig och artificiell intelligens. Smart Eye utvecklar AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.  

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. 

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några. http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april, klockan 08:30.