Top image

Välkommen till årsstämma i Smart Eye aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 13 på kontoret för Smart Eye på Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl.12.00.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 april 2017 per brev under adress ”Årsstämma 2017”, Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Ulrika Drotz Molin, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post arsstamma@smarteye.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.smarteye.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 21 april 2017.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen den 21 april 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
 13. Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 14. Övriga frågor.
 15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Mats Krantz utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Det föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Det föreslås att arvode utgår med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Det föreslås omval av ledamöterna Anders Jöfelt, Mats Krantz, Magnus Jonsson och Staffan Hansson samt nyval av Per Aniansson och Lars Olofsson. Det föreslås vidare nyval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande och Lars Olofsson till vice ordförande. Mikael Johnsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Det föreslås att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per den sista bankdagen i september månad, fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 13 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 9 910 892 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till beslut under punkt 12 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 13 april 2017 på bolagets kontor med adress Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.smarteye.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Göteborg i mars 2017
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz, VD              
Mobil: 070-329 26 98

Email: martin.krantz@smarteye.se