Top image

Smart Eye planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med listningen genomföra en nyemission om högst 1 750 000 aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag, den 10 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 7 december 2016.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKAELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka 80,5 Mkr. Erbjudandet innefattar en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoption”) om 250 000 aktier som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 680 000 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 45 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.

Smart Eye har under de senaste 15 åren etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom avancerad eyetracking med ett särskilt fokus på fordonsindustrin. Eyetracking är en framväxande teknologi inom fordonsindustrin som används till säkerhetsfunktioner, komfortfunktioner och, framför allt, möjliggör självkörande bilar. De flesta stora aktörerna inom fordonsindustrin satsar betydande resurser för att under de närmaste åren kunna lansera bilar med funktioner för autonomt körande.

Under de senaste fem åren har Smart Eye genomfört ett stort antal förutvecklingsprojekt och pilotstudier tillsammans med fordonsindustrin och under 2015 skedde ett viktigt genombrott då Bolaget erhölls två design wins avseende eyetracking för bilmodeller som går i serieproduktion under 2017 och 2018. Därutöver deltar Bolaget i ytterligare upphandlingar samt får ett ökande antal förfrågningar från potentiella kunder.

Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattar 1 500 000 aktier, motsvarande cirka 16 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet
  • För att möjliggöra en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har, på begäran av Erik Penser Bank, Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 250 000 aktier, vilket motsvarar högst cirka 14 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 1 750 000 aktier, motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 46 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 375 Mkr före Erbjudandet och 456 Mkr efter Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Erbjudandet uppgår till 69,0 Mkr exklusive Övertilldelningsoptionen och 80,5 Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
  • Fouriertransform AB, Handelsbanken Småbolagsfond, Erik Selin (via bolag) och Smart Eyes VD, Martin Krantz har åtagit sig att teckna sammanlagt 680 000 aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 31,3 Mkr och 45 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.
  • Smart Eye har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 7 december 2016.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 10 november 2016 och finns tillgängligt på Smart Eyes hemsida, corp.smarteye.se

Preliminär tidplan

Teckningstid: 29 november 2016
Offentliggörande av utfall: 5 december 2016
Preliminär första dag för handel: 7 december 2016
Likviddag: 8 december 2016


Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Smart Eye har under de senaste 15 åren etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom avancerad eyetracking med ett särskilt fokus på fordonsindustrin. Eyetracking är en framväxande teknologi inom fordonsindustrin som används till säkerhetsfunktioner, komfortfunktioner och, framför allt, möjliggör självkörande bilar. De flesta stora aktörerna inom fordonsindustrin satsar betydande resurser för att under de närmaste åren kunna lansera bilar med funktioner för autonomt körande och Smart Eye har noterat ett stigande intresse för Bolaget och dess teknologi.

Under de senaste fem åren har Smart Eye genomfört ett stort antal förutvecklingsprojekt och pilotstudier tillsammans med fordonsindustrin och under 2015 skedde ett viktigt genombrott då Bolaget erhölls två design wins avseende eyetracking för bilmodeller som går i serieproduktion under 2017 och 2018. De erhållna design wins har ytterligare stärkt Smart Eyes position inom fordonsbranschen och Bolaget deltar i ytterligare upphandlingar samt får ett ökande antal förfrågningar från potentiella kunder. För att möta det intresse som finns behöver Smart Eye tillföras ytterligare resurser inom utveckling och försäljning.

Emissionslikviden skall till cirka 75 procent användas till att expandera verksamheten inom affärsområde Applied Solutions där Bolaget behöver anställa ytterligare utvecklingsingenjörer, men även försäljning och marknadsföring. Resterande likvid kommer användas för tillväxtsatsningar inom affärsområde Research Instruments och övrig affärsutveckling.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets aktie. Listningen av Smart Eyes aktie ger Bolaget tillgång till aktiemarknaden. Listningen möjliggör också att Smart Eye, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker Bolagets utveckling. En marknadsnotering av Smart Eye bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder.

Kommentar från Smart Eyes VD och grundare, Martin Krantz:

När Smart Eye grundades 1999 fanns en vision om att eyetracking en dag kommer att genomsyra all interaktion mellan människor och maskiner. Sjutton år senare är massmarknaden nära förestående i och med att eyetracking är på väg in i personbilar. Smart Eye har tillsammans med stora och tekniskt ledande underleverantörer erhållit två design wins avseende eyetracking i personbilar som väntas gå i serieproduktion under år 2017 och 2018. Det är ett stort steg för Smart Eye som hittills har fokuserat på att sälja avancerade forskningsinstrument till den mest krävande nischen av forskare. Sammantaget är bedömningen att Smart Eye är väl positionerat för att ta eyetracking från forskning till massmarknad i bilindustrin. Ambitionen är att etablera Smart Eye som den ledande leverantören av eyetracking i fordon. När den globala fordonsindustrin är redo att migrera självkörning från premiumsegmentet till mellanklassbilar blir det en spännande position att inneha. 

Investerarträffar
Göteborg:
Tisdag 22 november kl 17.30, Smart Eye, Första Långgatan 28b. Anmälan görs till: jenny.olander@smarteye.se (senast kl 12:00 dagen innan).

Stockholm:
21 november kl 17.30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27. Anmälan görs till seminarium@penser.se (senast kl 12:00 dagen innan).

Aktiespararna:
Smart Eye kommer även att presentera på Aktiespararnas aktiedagar i Göteborg den 14 november och i Stockholm den 28 november, 
ytterligare information återfinns på www.aktiespararna.se/evenemang

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (corp.smarteye.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se. Anmälan kan även göras via Skandiabanken, www.skandia.se.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 18:00 CET.  

För mer information, v.v. kontakta:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se