Top image

Hållbarhet – prioriterat område framöver

Smart Eye har genomfört en väsentlighetsanalys som grund för hållbarhetsarbetet och därmed också prioriterat företagets olika intressenter.

Kunderna inom Tier1 är en grupp intressenter som av naturliga skäl prioriteras väldigt högt. Många av Smart Eyes kunder är verksamma inom Automotive respektive Aviation, och ställer mycket höga krav på leverantörerna. För de företag som väljs ut som leverantörer, innebär detta därför en kvalitetsmärkning, eftersom fler vill köpa av en leverantör som får förtroende från en storkund.

Akademin har också stor betydelse eftersom den teknik och de produkter som Smart Eye tillhandahåller efterfrågas för forskning. Bilindustrin är en väsentlig kundgrupp.

Gruppens nuvarande och potentiella medarbetare är av avgörande betydelse, eftersom det råder en internationell brist på ingenjörer och annan teknisk kompetens. Utgången av dragkampen om talangerna avgör företagets framgång, och employer branding är därför mycket viktigt.

Prioriterade frågor

Väsentlighetsanalysen mynnade ut i en prioritering av frågor som Smart Eye som företag har att hantera för att tillfredsställa intressenterna, med stort fokus på kunder och medarbetare – såväl nuvarande som potentiella.

När det gäller den dagliga verksamheten läggs stor vikt vid att leverera i de kundprojekt som Smart Eye är engagerat i. I grund och botten handlar affären ofta om att Smart Eye stöttar slutkunden att rädda liv – på mark och i luften. Vidare bidrar Smart Eye, genom leverans av eyetrackingsystem till forsknings- och utbildningsmiljöer, till att fördjupa forskningen kring beteendevetenskap och att skapa bättre förståelse för mänskligt beteende exempelvis i krissituationer.

För samtliga kunder är det viktigt att Smart Eye levererar enligt löfte och med hög kvalitet. Smart Eye har en teknikutveckling som ska uppfattas som utmanande och fräck, med en teknik som ligger i framkant – och företaget ska stå för något nytt och annorlunda. Detta prioriteras av kunder, men också i hög grad av potentiella medarbetare. Employer branding är viktigt för att lyckas rekrytera relevant kompetens. För att vara en attraktiv arbetsplats är det viktigt att kunna erbjuda möjligheter för medarbetarna att kunna utvecklas och ha balans i livet, liksom att ha en positiv företagskultur som bibehålls när företaget växer och blir internationellt.

Från ägarnas sida prioriteras systematik och ett successivt arbete för att garantera efterlevnaden av uppförandekod. I upphandlingssituationer och direktförsäljning är det viktigt att ta hänsyn till antikorruption och att skapa en god affärskultur där uppförandekoden används.