Top image

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt 2014–2018

  2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, TSEK 50 778 43 199 40 743 37 572 33 262
Rörelsekostnader, TSEK 127 112 102 068 66 708 50 358 37 396
Rörelseresultat, TSEK –55 998 –48 463 –11 159 –2 568 3 164
Rörelsemarginal, % neg. neg. neg. neg. 9,5
Resultat efter skatt, TSEK –56 404 –41 896 –12 403 –3 863 2 249
Resultat per aktie*, SEK 4,29 –4,23. –1,52 –0,57 0,33
Resultat per aktie efter full utspädning*, SEK –4,24 –4,12 –1,47 –0,55 0,32
Räntabilitet på eget kapital, % –33,3 57,1 –10,8 –29,9 13,4
Balansomslutning, TSEK 204 101 101 053 139 475 51 369 41 708
Eget kapital, TSEK 169 312 73 408 115 312 12 927 16 790
Eget kapital per aktie*, SEK 12,88 7,41 14,13 1,9 2,47
Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK 12,72 7,41 13,71 1,8 2,47
Soliditet, % 83 73 83 25 40
Kassalikviditet, % 370 135 520 57 65
Antal aktier* 13 146 943 9 910 892

8 160 892

6 817 842 6 817 842
Antal aktier efter full utspädning* 13 307 143 9 910 892 8 410 892 7 052 842 7 052 842

* Inkluderar ej aktier från nyemissionen inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. 

2017 avser koncernens siffror då det är första året koncernredovisning upprättas. Tidigare års siffror avser moderbolaget. 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 i årsredovisningen.