Top image

Fortsatt tillväxt och rustat för framgång

Juli – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 212 (12 264) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 24%. Försäljningsökningen beror främst på ökande licensintäkter inom Automotive Solutions.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 818 (-23 623) TSEK, rörelsens kostnader är avsevärt lägre än föregående år beroende på corona relaterade åtgärder.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 854 (-23 676) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
 • Likvida medel uppgår till 67 314 TSEK per sista september. 
 • Bolaget genomförde i oktober en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 189 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 14 oktober kommunicerade bolaget två nya design wins till en befintlig koreansk biltillverkare. De beräknade intäkterna för ordern är 100 MSEK över en uppskattad produktlivscykel.

Januari – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 46 772 (36 312) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 29%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -57 729 (-70 519) TSEK, lägre kostnader under andra och tredje kvartalet påverkar resultatet positivt.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -57 957 (-70 772) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins 

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 26 augusti 2020. 

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 83 (81) design wins uppgår för närvarande till minst 2 100 MSEK (2 000) över produktlivscykeln. Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller på de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 12 (12) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5 800 (5 300) MSEK sett över produktlivscykeln. 

 

VD-kommentar

 

Framgångar och förberedelser inför nästa våg av DMS

Under det tredje kvartalet har vi förhandlat klart om en utvidgning av det befintliga kontraktet med en koreansk kund. Det har resulterat i två nya design wins på en ny bilplattform. Serieproduktion beräknas starta i slutet av 2021. Den ena bilen kan betecknas som övre mellanklassegmentet och den andra en premiumbil. Det är med stor tillfredställelse som vi återigen kan konstatera att affärsmodellen är skalbar och att nöjda kunder är beredda att återkomma och beställa vår mjukvara om och om igen.

Vi har också kunnat avsluta kortidspermitteringarna och kan återigen öka takten på det arbete som avser befintliga leveransprojekt samt nästa våg av upphandlingar som är nära förestående. Detta efter en snabb och lyckad riktad nyemission på 189 miljoner kronor. Intresset var återigen större än styrelsens och bolagsstämmans emissionsbeslut. Vi är nöjda med att kunna genomföra detta under brinnande pandemi och ser det som ett erkännande från marknaden av de senaste 18 månadernas framgångar inom DMS. Vi räknar med att 30% av världens bilproduktion kommer att handlas upp innan utgången av 2023, med planerad produktionsstart från 2024 och framåt. Det är vår definitiva avsikt att stå så starka som möjligt inför nästa våg av upphandlingar och tack vare emissionen har vi mycket goda förutsättningar att kunna göra det.

Smart Eyes målsättning om marknadsledarskap står fast

Vi har tolv av de största biltillverkarna som kunder och vi för diskussion med många fler. Av våra kunder är inte mindre än 11 på listan över världens 20 största fordonstillverkare mätt på antal tillverkade fordon per år. Vår avsikt är att fortsätta vara marknadsledare och vi kommer att vidta de mått och steg som krävs för att uppnå målet. Nyemissionen ska ses i ljuset av behovet att kunna sätta in resurser där de är som mest behövda.

Research Instruments

Under andra halvan av mars dök orderingången och det andra kvartalet var tufft för hela forskningsmarknaden. Vi lyckades ändå att öka omsättningen i tredje kvartalet,

men inte med så mycket som vi hade planerat före pandemin. Det fortsatte in tredje kvartalet med låg marknadsaktivitet i första halvan av kvartalet, men i september ljusnade det. Den större delen av resultatet kommer från en enda månad, september, och ökningen med 15% jämfört med föregående år ska ses i ljuset av detta. Vi fortsätter att märka av en ökande efterfrågan och ser positivt på marknadsläget för forskningsprodukter för fjärde kvartalet.

AIS

Smart Eyes nyaste affärsområde med fokus på eftermarknadsprodukter till bilindustrin har drabbats av förseningar på grund av coronapandemin. Med kinesiska underleverantörer har det varit utmanande att synkronisera det arbete som sker i både Kina och Sverige. Vi jobbar intensivt för att ta igen tappad mark men vi kommer inte att kunna lansera produkterna 2020 som tidigare varit målsättningen, men väl i början av 2021. Marknaden har gått från hög till låg aktivitet sedan i mars. Smart Eyes bedömning är att efterfrågan långsamt kommer att återgå till den höga nivån i takt med att pandemin avtar. Behovet av att lösa problemet med trötta och distraherade förare är ju som bekant lika stort som tidigare.

Slutord

Med många nya bilkontrakt under det senaste året tillsammans med den nyligen genomförda nyemissionen står vi relativt tryggt i en annars stormig omvärld. Nu är en bra tidpunkt för oss att öka tempot när många andra har tryckt på pausknappen. Perioden med förhöjd osäkerhet är inte över men bolaget har i en föränderlig värld återigen visat prov på framförhållning och förmåga att se om vårt hus. Vi kommer fortsätta att vara ytterligt försiktiga på alla plan och först och främst se till att vi ska vara en långsiktig spelare i bilindustrins omvandling mot säkrare bilar. De många bilkunderna garanterar en långsiktighet och transparens i framtida  intäkter. Så länge det finns behov av individuella transporter så kommer det att finnas en industri som tjänar det behovet. Leverans av högkvalitativ kvalitetsäkrad säkerhetsmjukvara kommer att fortsätta att vara starkt efterfrågad under lång tid framöver.

Martin Krantz 
VD Smart Eye

 

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.Besök www.smarteye.aiför mer information.
Besök vår investerarweb för finansiell information:http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020, klockan 08:30 CEST.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller 
certifiedadviser@penser.se.