Top image

Smart Eye bokslutskommuniké januari – december 2019

Avgörande nomineringar för DMS i mellanklassegmentet  

Oktober – December 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 505 (14 961) TSEK, vilket motsvarar en minskning med 10%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -35 204 (-15 628) TSEK, rörelsens kostnader är i linje med plan och avspeglar satsningen i det nya affärsområdet AIS (Applied Aritificial Intelligence Systems) samt att hantera den stora mängden av pågående upphandlingar och projektleveranser inom Automotive Solutions.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35 497 (-15 681) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 
 • Likvida medel uppgår till 145 384 TSEK per sista december. 
 • I november erhölls tre design wins varav en från en ny japansk OEM och de andra två från en tidigare kommunicerad europeisk OEM. De estimerade intäkterna av ordern är 100 MSEK.
 • Efter periodens utgång meddelade bolaget att en design win hade erhållits till ytterligare en kinesisk OEM. Beräknat ordervärde är ca 50 MSEK.
 • Den 8 november 2019 antog EU:s ministerråd en lag som med start 2022 stegvis gör förarövervakning obligatorisk för alla fordon inom EU.

Januari – December 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 49 817 (50 778) TSEK, vilket motsvarar en minskning med 2%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -105 723 (-55 998) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -106 269 (-56 348) TSEK. 
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 

 

Uppskattning av värdet på erhållna design wins 

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 25 oktober 2019. 

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 57 (53) design wins uppgår för närvarande till minst 1 500 MSEK (1 350) över produktlivscykeln. 

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 10 (8) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 2 800 (2 650) MSEK sett över produktlivscykeln. 

VD-kommentar

Avgörandet närmar sig för DMS i mellanklassegmentet

Avgörandet av upphandlingarna av DMS rycker närmare. Det är inte en fråga om, utan när och till vem. Snart har samtliga bilindustrins största aktörer nominerat sina partners. Det, mer än något annat, har präglat Q4 2019. Bilindustrin står redo, avgörandet är nära och genklangen av nomineringarna kommer att eka långt i framtiden.

Det hela började under sommaren 2018. Då skedde ett skifte i marknaden. RFQ:erna från industrin handlade mindre om premiumbilar och mer om mellanklassbilar, det globalt sett allra största segmentet inom fordonsindustrin. Den utvecklingen gick snabbare än förväntat. Vi fick utan dröjsmål anpassa oss till de nya förutsättningarna. Sedan dess har arbetet på Automotive Solutions varit inriktat på att hitta de bästa och mest strömlinjeformade tekniska och kommersiella lösningarna för högvolymkunderna.

Nu har det gått lite drygt 18 månader och resultatet av vårt hårda arbete börjar att visa sig. Vi har tidigare kommunicerat att vi är valda som leverantör till en av världens största fordonsallianser samt Sydkoreas största volymtillverkare.

De återstående stora kontrakten avgörs inom kort. Det råder ingen tvekan om att just nu sätts normen för 2020-talet för säkerhetsklassificerad DMS. Utgången av upphandlingarna visar vägen för vad som kommer att vara standard i höga volymer. Det som handlas upp 2019-2020 och som går i serieproduktion hos de allra största tillverkarna 2022-2023, kommer också att påverka standarden för det som Euro-NCAP och europeisk lagstiftning refererar till som ”avancerad förarövervakning” (”advanced driver monitoring”). Vad som sitter i majoriteten av de största tillverkarnas bilar är normerande för hela marknaden och den eller de leverantörer som utmärker sig nu har fördelar som kommer att kvarstå under överskådlig tid. Den ledande leverantören för lång framtid kommer snart koras.

När nya bilar som säljs i Europa är utrustade med avancerad förarövervakning, med start 2022 och fullt implementerat 2026, så kommer olyckor baserade på trötthet och distraktion att bli ovanliga och säkerheten på vägarna får en välbehövlig ökning. Det finns all anledning att tro att Europa leder vägen för resten av världen och att vi kommer att se samma globala spridning av DMS som en gång i tiden säkerhetsbälten och krockkuddar hade.

CES 2020

Den 7-10 januari gick CES av stapeln. Det är världsmästerskapen i hightech som utspelar sig i ökenstaden Las Vegas. I år kom över 170 000 besökare från hela världen för att visa upp eller titta på det senaste inom techsektorn. Smart Eye ställde ut fyra innovativa lösningar som gick ut på att kunna mäta både på föraren och inne i hela kabinen, samt att det går få ut synergieffekter av att mäta båda samtidigt. Genom att integrera DMS med interiöra kameror så kan man uppnå såväl prestandafördelar som kostnadsfördelar. Vi kallar konceptet för multimodal interiör sensing. Det är nästa stora tillväxtpotential efter DMS, som numera ligger i mittfåran för världens biltillverkare, vilket bekräftades av det stora intresset och besökarantalet.

Risker och motgångar

Men fjärde kvartalet och början på året har inte bara varit positivt. Coronaviruset har lagt sordin på stämningen. Först och viktigast att slå fast är att våra medarbetare i Chongqing är alla friska och välbehållna även om de för närvarande nödgas att jobba hemifrån. Både AIS och RI har delar av sin levererantörskedja i Kina vilket just nu skapar förseningar som vi ännu inte kan kvantifiera. Självklart jobbar vi för fullt för att mitigera eventuella effekter.

Förutom förseningarna i leverantörskedjan så går arbetet för AIS framåt enligt plan och kundintresset är mycket stort för eftermarknadsprodukten.

Förskjutningarna i orderingången för Research Instruments har fortsatt i det fjärde kvartalet. Men det är inte bara grått på himlen då vi förväntar oss en normalisering i närtid. 

Martin Krantz

VD Smart Eye

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.


Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020, klockan 08:30 (CET).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.