Top image

Smart Eye delårsrapport januari - september 2018

Stärkt finansiell ställning möjliggör ökad tillväxt

Juli – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 324 (12 945) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 18 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 759 (-8 180) TSEK. Resultatet följer plan och beror på fortsatta investeringar i framförallt personal för att möta den ökande aktivitetsnivån inom affärsområdet Applied Solutions.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 836 (-8 285) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.
 • Likvida medel uppgår till 104 568 TSEK per sista september. Bolaget har under kvartalet genomfört en riktad nyemission som tillfört 113 940 TSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelade att den design win som kommunicerades i juli var med Geely Auto Group.
 • Smart Eye fick ett utökat förtroende hos en befintlig kund genom att det under kvartalet erhölls ytterligare fem design wins till modeller på samma plattform som bolaget redan sedan tidigare har två design wins till. 

Januari – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 817 (32 692) TSEK, vilket innebär en ökning med 10% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -40 369 (-26 649) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 666 (-27 002) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat marknadsvärde på erhållna design wins vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 20 augusti 2018.

 • Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 23 (18) design wins uppgår för närvarande till minst 675 MSEK (475) över produktlivscykeln.
 • Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig plattform hos de 5 (5) biltillverkare där design wins har kommunicerats är det estimerade värdet för närvarande till minst 2 000 (2 000) MSEK sett över produktlivscykeln.


VD-kommentar

En stark utveckling 

I det tredje kvartalet 2018 är det tre saker som står ut extra. I juli kunde vi tillkännage Geely som ny kund, ett genombrott i Kina. I augusti månad fick vi fem nya design wins hos en befintlig kund, ett kvitto på att vår affärsmodell håller. Slutligen, i september, genomfördes en riktad nyemission på 114 miljoner kronor som skall investeras i den strategiskt viktiga massmarknaden för förarövervakning. Efterfrågan i den riktade emissionen var stor och översteg antalet aktier som styrelsen hade mandat att ställa ut. Det gjorde att det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, som gick in som ägare i bolaget redan 2012, hade möjlighet att sälja samtliga sina aktier. Det låg i linje med regeringens nya ägardirektiv från 2016, att Fouriertransform långsiktigt skulle avyttra samtliga sina innehav. Fouriertransform har förutom att bidra med kapital också bistått med kompetens, arbete i styrelsen och sitt breda industrinätverk. Detta i det kritiska skede när Smart Eye tog steget från mätteknikföretag till att bli en kvalificerad underleverantör till fordonsindustrin. Vi tackar Fouriertransform för deras engagemang och hälsar samtidigt de nya ägarna välkomna, som träder in i deras ställe.

Vind i seglen för forskningsprodukterna

Research instruments har vässat sitt erbjudande för att kunna möta nya marknadstrender, något som börjar visa sig i resultatet. I tredje kvartalet uppgick omsättningen till 9 miljoner kronor, en ökning med 27 procent jämfört med motvarande kvartal i fjol. Det är en ökning med 51 procent sett till föregående kvartal i år. Försäljningen utvecklas positivt inom samtliga geografiska marknader och inom samtliga produktfamiljer. För närvarande pågår ett intensivt arbete att ytterligare förädla produktportföljen och vi kommer att fortsätta att introducera nya modeller under hösten och vintern.

Marknadsledande förarövervakning 

För Applied Solutions kvarstår situationen att det är högsta möjliga tryck från i princip samtliga riktigt stora biltillverkare. Inköpsprocesser i olika faser runt hela globen hanteras förtjänstfullt av en effektiv och vältrimmad organisation. Det främsta vapnet för att vinna upphandlingar är att ha marknadens mest mogna och trycktestade mjukvarulösning för bilkunder, utvecklad enligt fordonsindustrins stenhårda normer och kvalitetskrav. Ett säkerhetssystem i en bil skall bara fungera, år efter år, med högsta möjliga precision. Det gör att Smart Eye står unikt med sin flexibla och öppna lösning, just när marknadsbehovet ökar i en aldrig tidigare skådad takt. Nyemissionen säkerställer att den framgångsrika affärsmodellen skalas upp.

Höga trösklar

Den långa och besvärliga kvalificeringen av mjukvara för bilar försvårar för nya marknadsaktörer, som måste vara extremt långsiktiga och uthålliga för att komma in i sin första bil. Samtidigt kan Smart Eye leverera nödvändig funktionalitet med i sammanhanget hög hastighet. Omsättningen för Applied Solutions på 6,2 Mkr är en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är viktigt att poängtera att resultatet har uppnåtts samtidigt som den övervägande delen av tillgängliga resurser har allokerats mot affärsmöjligheter inom massmarknadssegmentet med framtida värde på totalt över tio miljarder kronor. Totalt för koncernen landar omsättningen på 15,3 Mkr, en ökning med 18 procent jämfört med 2017.

Martin Krantz

VD Smart Eye

Kontakt

Martin Krantz, VD
Tel nr 070-329 26 98
Martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO
Tel nr 070-320 96 95
Anders.lyrheden@smarteye.se
 

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fem globala fordonskoncerner.

Smart Eye är noterad på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på: 08-4638000

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 8:30 CET.