Top image

Smart Eye delårsrapport januari – mars 2018

Fortsatt tillväxt på en snabbt expanderande marknad

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 580 (7 633) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 26 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till -13 846 (-9 163) TSEK, i linje med plan och vilket ligger i linje med beslutade satsningar på personal i Sverige samt ökad takt i den geografiska expansionen
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 974 (-9 282) TSEK
  • Resultat efter skatt per aktie är negativt.
  • Likvida medel uppgår till 37 794 TSEK per sista mars.
  • I januari genomfördes en riktad nyemission om 43,6 MSEK
  • Smart Eye lanserade i samarbete med NVIDIA, Smart AI–X, en AI plattform för mätning inne i bilen.

VD-kommentar

Det första kvartalet 2018 har präglats av slutspel i många av de upphandlingar som just nu pågår av förarövervakningskameror runt om i världen. Smart Eye hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. Med snabbhet, flexibilitet och innovationskraft möter vi de högt ställda kraven från bilindustrin.

Bred acceptans leder till ökad tillväxttakt

Den första generationens förarövervakning hade sitt epicentrum i det Europeiska premiumbilsegmentet. De system som nu handlas upp och kommer att sitta i serieproducerade bilar i stora volymer från och med 2020 är betydligt mer geografiskt spridda. Samtliga globala bilcentrum, kommer att ha storskalig implementation av förarövervakningssystem, dvs EU, Detroit, Japan, Korea, Kina och de nyare elbilstillverkarna i Silicon Valley.

Det finns många mekanismer som gör bilindustrin trögrörlig, men när väl ny teknik blivit tillräckligt brett accepterad, sker förändringar snabbt i hela branschen samtidigt. Det är precis det läget vi nu befinner oss i, med avseende på förarövervakningssystem. Det är en fröjd för Smart Eye att i detta läge vara en del av den globala leverantörskedjan till bilindustrin.

Smart Eye - ett AI-bolag inom bilindustrin

Omvandlingen av den globala bilindustrin, som Smart Eye är en del av innefattas i en ännu större makrotrend, den där maskinerna som vi har som medhjälpare blir alltmer smarta för varje generation. Den nya teknologin innebär att datorer nu kan bearbeta en stor mängd information parallellt, beräkna den parallellt och också återkopplar delar av resultatet in i sin egen inlärning. Det är det här som kallas för artificiell intelligens, AI. Tillsammans med bilindustrins premiumsegment befinner sig Smart Eye mitt i AI-utvecklingen. Uppfattningen inom elektronikbranschen är att bilindustrin väntas bli nästa tillväxtdrivare efter mobiltelefonin. Smart Eye använder redan de senaste teknologierna och verktygen för avancerad mjukvara baserad på AI. Våra produkter faller under våra kunders AI-strategier. Vi har positionerat oss för att spela en nyckelroll i bilindustrins premiumsegment och för att vara en del av den globala AI-omvandlingen.

Produktlanseringar

Under det gångna kvartalet har vi nått konkreta framgångar med vårt FoU-arbete. Vi har lanserat två produkter. Smart AI-X är en hård- och mjukvarusvit av plug-and-play -typ för förarövervakning som är baserad på NVIDIA:s plattform DRIVE IX, den presenterades i mars och vi har redan sålt de första systemen. Den andra produkten vi lanserat är en ny version av vår off-the-shelf eye-tracker Aurora, nu med en inspelningshastighet om 30Hz.

Positiv försäljningsutveckling

Den omvälvning av marknaden som upplevs vid frontlinjen syns ännu inte i riktigt i siffrorna, men nettoomsättningen ökar ändå med 26 procent jämfört med föregående år. Det är framförallt Applied Solutions som bidrar till ökningen, affärsområdets omsättning ökar 96 procent. Research Instruments omsättning minskar däremot 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi ser fortsatt positivt på ett allt mer gynnsamt marknadsläge i samband med att volymtillverkning av förarövervakningssystem startar på allvar under 2019 och 2020.  

Martin Krantz
VD, Smart Eye

För mer information, var vänlig kontakta eller besök:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

http://corp.smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:30 CET.