Top image

Smart Eye Bokslutskommuniké Januari-december 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 10 506 (14 574) TSEK, vilket motsvarar en minskning med 28%.

• Rörelseresultatet uppgick till –14 814 (1 162) TSEK, vilket ligger i linje med beslutad expansion beroende på investeringar i främst personal och geografisk expansion.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –14 894 (938) TSEK.

• Resultat efter skatt per aktie är negativt.

• Likvida medel uppgår till 10 262 TSEK per sista december.

• Smart Eye vann 13 design wins med ytterligare en europeisk tillverkare av premiumbilar.

• Fjärde kvartalet präglades av en ökad affärsaktivitet som ännu inte har visat sig i omsättningen.

• Efter periodens utgång genomfördes en riktad nyemission om 43,6 MSEK.

Januari - December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 43 199 (40 743) TSEK, vilket innebär en ökning med 6% jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till –41 463 (–11 159) TSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –41 896 (–12 403) TSEK.  

• Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Kommentar från VD  

Det fjärde kvartalet 2017 präglas framför allt av en global ökning av aktiviteter knutna till att sätta in förarövervakning i serieproducerade bilar. Överallt där det utvecklas och tillverkas bilar så pågår upphandlingar med full kraft. Europa ligger längst fram men Nordamerika och Asien är inte långt efter. Fram till och med Q4 2017 har Smart Eye vunnit 16 design wins, varav 13 under fjärde kvartalet och stärkt positionen som marknadsledare och tekniskt riktmärke för bilindustrin. Nu tar marknaden ett stort kliv framåt. Antalet biltillverkare ökar, antalet bilar med förarövervakning per tillverkare ökar, antalet bilar per upphandling ökar och följaktligen också storleken på affärerna. Europeiska trafiksäkerhetsorganet EuroNCAP har under hösten indikerat att förarövervakning ska premieras från 2020 vilket omedelbart har påverkat våra kunders köpbeteende. Den intensifierade aktiviteten gör att vi, utan dröjsmål, fått styra om något mer resurser än vad vi tidigare beräknat till att stötta bilindustrins parter i upphandlingsprojekt globalt. Vi har agerat resolut för att försvara och förstärka vår position som ledande leverantör av mjukvara för förarövervakning. Våra medarbetare har lagt många långa resdagar på att stötta våra kunder inom den globala bilindustrin. De gör ett enastående jobb men det är ändå svårt att täcka upp alla geografier som just nu hettar till. Vi planerar därför inför möjligheten att starta lokala kontor i Japan, Kina och Korea. Det handlar om att finnas på plats där det händer. Vi gjorde en nyemission i början av 2018 för att stötta det delvis nya läget. Vi ser att vi behöver fortsätta att smida medan järnet är varmt och satsar på dessa möjligheter under innevarande år, vilket kan påverka det kortsiktiga resultatet något negativt. I gengäld bygger vi en uthålligt stark konkurrensposition genom att det är höga trösklar för nytillkomna konkurrenter att leverera kvalitetssäkrad mjukvara till säkerhetsfunktioner i bilar.

När vi når framgångar med vår offensiva strategi kommer det framför allt att synas när vi kommunicerar nya design wins. Dels från helt nya kunder men också från de nuvarande när de väljer att sätta in systemet i fler modeller på befintlig bilplattform. Vi har sett en minskning av omsättning och resultat för båda affärsområdena i Q4 som beror på den allt intensivare nivån på de affärskritiska aktiviteter som behöver stöttas av affärsområdet Applied Solutions. Minskningen går att härleda från den mycket höga aktivitetsnivån på marknaden. Det vill säga att vi snart kommer att kunna skörda det vi har sått under Q4.

Vi går in i det högintressanta 2018 med ett allt starkare tekniskt erbjudande, ett högpresterande team, en marknadsledande position och sist men inte minst en envis beslutsamhet att fortsätta förstärka vårt ledarskap i kampen om den globala förarövervakningsmarknaden.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök:

http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se