Top image

Smart Eye Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 114 (10 486) TSEK, vilket motsvarar en ökning med drygt 15%.
 • Rörelseresultatet uppgick till –9 306 (–3 867) TSEK, vilket ligger i linje med beslutad expansion med investeringar i främst personal, marknads- och säljaktiviteter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –9 435 (–4 240) TSEK.
 • Resultat per aktie är negativt.
 • Likvida medel uppgår till 43 244 TSEK per siste juni.
 • Under perioden fortlöpte etableringen av säljkontoret i USA enligt plan genom rekrytering av två mycket erfarna säljare med erfarenhet av avancerad teknisk systemförsäljning.
 • Efter periodens utgång erhöll Smart Eye en ny design win från en europeisk premiumbiltillverkare.

Januari–juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 747 (16 077) TSEK, vilket innebär en ökning med drygt 22% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –18 469 (–7 688) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 717 (–8 464) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Kommentar från VD

Andra kvartalet 2017 visar att Smart Eye fortsätter att utvecklas enligt plan. Tack vare ett intensivt arbete tillsammans med kunderna, har vi lyckats öka omsättningen med 74% för affärsområdet Applied Solutions. Efter rapportperiodens utgång vann vi vår tredje design win.

Fordonsindustrin genomför stora investeringar för att utveckla teknik som förbättrar den aktiva säkerheten. Det pågår ett stort antal upphandlingar bland strategiskt viktiga fordonstillverkare. De företag som vinner upphandlingarna i dessa tidiga utvecklingsfaser har goda möjligheter att kunna fortsätta att utvecklas tillsammans med OEM. Vi gör bedömningen att Smart Eye är väl positionerat för att vara ett av de företag som nomineras, vilket i sin tur borgar för stabila intäktsströmmar för affärsområdet Applied Solutions under lång tid framåt.

Under många år har fordonsindustrin strävat efter att öka trafiksäkerheten. Initialt utvecklades passiv säkerhet, vilket innebär att minimera följderna om en olycka inträffar. Idag ligger fokus på att dessutom öka den aktiva säkerheten, vilket innebär implementering av system som minskar risken att olyckor över huvud taget ska inträffa. Målet är att trafik­olyckor ska bli något man bara kan läsa om i historieböcker. Men då krävs autonoma bilar.

Självkörande bilar definieras i fem nivåer, där level 1 innebär att bilen uppmärksammar föraren på risker och där level 5 innebär att bilen är fullständigt autonom och att ingen interaktion av föraren är nödvändig. Ända tills nyligen hade ingen bil nått högre än level 2, men i år har de första level 3 bilarna presenterats av bilindustrin. I och med detta framsteg kan bilföraren i vissa specifika situationer helt överlåta styrningen åt bilen. Det är Smart Eyes ståndpunkt att förarövervakning kommer att vare en central del i självkörande bilar från och med level 3. Resultatet blir bilar som kan anpassa rytm och avstånd till andra fordon, men som också är helt självständigt i vissa trafiksituationer. Systemet innebär ett stort steg framåt inom trafiksäkerhet.

Arbetet med Smart Eyes två design wins löper enligt plan och vi är en attraktiv samarbetspartner tack vare god tillgång till och kunskap om den senaste teknologin inom AI. I augusti erhöll Smart Eye en tredje design win från en OEM inom premiumsegmentet som Smart Eye tidigare inte har jobbat med. Tillsammans med en ledande Tier1-leverantör kommer vi att leverera ett Driver Monitoring-system till en bilmodell baserad på biltillverkarens nästa produktionsplattform. Modellen förväntas gå i produktion under 2019.

Verksamheten och produkterna inom Research Instruments gör det möjligt för kunder att mäta, följa och analysera mänskligt beteende i olika intressanta situationer. Utvecklingen inom till exempel universitetsvärlden, rymdforskningen och flygbranschen är positiv och Smart Eye fortsätter att vara en pålitlig leverantör av eye tracking-system som hjälper kunderna att förstå mänskligt beteende. Den höga investeringstakten inom Research Instruments följer den långsiktiga Planen. I denna plan ingår det att finnas där våra kunder finns, för att kunna ge support och stöd på plats när det behövs. Det är därför vi med glädje hälsar våra första amerikanska medarbetare i Detroit välkomna!

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se