Top image

Smart Eye Bokslutskommuniké Januari–december 2016

Sammanfattning fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 574 (11 905) TSEK, vilket motsvarar en ökning på 22,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 162 (794) TSEK, som påverkats av 0,8 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 938 (428) TSEK.
 • Resultat per aktie är 0,1 SEK.
 • Likvida medel uppgår till 62 088 TSEK per 31 december.
 • Innan jul offentliggjordes Smart Eyes samarbete med Autoliv om bilen LIV som visades på CES i Las Vegas i januari 2017.
 • Bolaget noterades på Nasdaq First North den 7 december 2016. I samband med detta genomfördes en nyemission på 80,5 MSEK.
 • Bland viktiga kundkontrakt under perioden inom affärsområdet Research Instruments kan nämnas Honeywell, Universitet i Linköping och University of Leeds.

Januari–december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 743 (37 572) TSEK, vilket motsvarar en ökning på 8,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till –11 159 (–2 568) TSEK, som påverkats av 0,8 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –12 403 (–3 863) TSEK.
 • Resultat per aktie är negativt.
 • Under året genomfördes en nyemission på 35,7 MSEK genom en s k private placement i maj och en nyemission på 80,5 MSEK före emissionskostnader inför noteringen på Nasdaq First North.
 • Under året inleddes ett samarbete med Neonode om möjligheterna att kombinera eyetracking och touch teknologier.
 • Ett samarbete med Omnivision/Osram ledde till en utställning av nästa generations hårdvara på JSAE, Japanese Society of Automotive Engineer.

Kommentar från VD

Under året som gått har vi tagit stora steg från en fokusering på forskningskunder till att nu också kunna leverera produkter till massmarknaden. I december genomfördes en nyemission på 80,5 miljoner vilket gav oss förutsättningarna att växa och rekrytera säljare, utvecklare och forskare. Fjärde kvartalet 2016 uppvisade en märkbart högre omsättning än tidigare kvartal och även högre än sista kvartalet 2015, vilket i stor utsträckning bidrog till ökningen på årsbasis. Intresset från bilindustrin har gjort att bolaget löpande har omfördelat interna resurser för att kunna möta den stigande efterfrågan. Som effekt ökade affärsområdet Applied Solutions sin omsättning på årsbasis från 9,2 MSEK till 16,6 MSEK. Inom affärsområdet Research Instruments har verksamheten trots omfördelning av interna resurser hållit ställningarna bra med en svag minskning av omsättningen på årsbasis från 28,4 till 24,2 MSEK. Börsintroduktionen i slutet av året har lagt grunden till att bägge affärsområden nu har goda förutsättningar för att växa framgent. Bolaget står äntligen redo att möta såväl möjlig­heter som utmaningar från en marknad stadd i stark tillväxt.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se