Top image

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Smart Eyes verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Smart Eye och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för Smart Eyes verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsentliga, kan också komma att få väsentlig betydelse för Smart Eyes verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Prospektet i dess helhet samt genomföra en allmän omvärldsbedömning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Marknadsrisker

Eyetracking är en framväxande teknologi där Smart Eyes produkter idag används inom beteendeanalys. Det finns en risk att intresset för eyetracking vid beteendeanalys avtar, vilket kan påverka Smart Eyes försäljning negativt. Smart Eye har som målsättning att tillhandahålla eyetracking till fordonsindustrin, vilket bygger på att fordonstillverkare väljer att integrera eyetracking tillsammans med säkerhetsfunktioner och funktioner för autonomt körande i kommande bilmodeller. Det finns en risk att fordonsindustrin väljer att introducera eyetracking i en långsammare takt än vad Bolaget förväntar sig. Det finns även en risk att eyetracking och de funktioner som teknologin möjliggör inte uppskattas av konsumenterna, vilket kan medföra att fordonsindustrins intresse för teknologin och därmed Smart Eyes produkter avtar. Sammantaget kan en försening eller utebliven introduktion av eyetracking inom fordonsindustrin medföra en risk för lägre tillväxttakt eller helt avsaknad av tillväxtmöjligheter för Smart Eye med en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktkvalitet

Bristande kvalitet i Smart Eyes levererade produkter skulle kunna medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning. Vidare finns en risk att bristande produktkvalitet skulle kunna resultera i minskad efterfrågan på Bolagets produkter, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Teknisk utveckling och förändring

Marknaden för eyetracking påverkas i hög grad av den snabba teknikutvecklingen. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen kan således medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget. Detta kan leda till att Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning påverkas negativt.

Konkurrenter

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vissa av Bolagets konkurrenter kan ha större resurser än Bolaget och det finns därför en risk att dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov i jämförelse med Smart Eye eller i övrigt komma att öka sina marknadsandelar. Om Bolaget utsätts för ökad konkurrens eller förlorar marknadsandelar kan detta få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Uteblivna design wins

Inom affärsområde Applied Solutions deltar Smart Eye tillsammans med större leverantörer i upphandlingar hos biltillverkare med målsättning att erhålla design wins för kommande bilmodeller. Det finns en risk att kunderna väljer andra leverantörer av eyetracking och att Smart Eye ej lyckas erhålla tillräckligt många design wins för att möjliggör en god försäljningsutveckling och lönsamhet, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. En design win innebär inte en bindande beställning varför det finns en risk att befintliga och framtida design wins inte resulterar i lanserade bilar på marknaden, vilket kan innebära uteblivna intäkter för Smart Eye.

Beroende av kvalificerad personal

Bolaget är beroende av kvalificerad personal i olika befattningar. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att Smart Eye inte kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha betydelse för Bolaget. Om nyckelpersonal lämnar Smart Eye eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tvister

Bolaget kan från tid till annan vara inblandad i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Smart Eyes marknad, att bli föremål för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader, även om det slutliga utfallet i tvisten är positivt för Bolaget. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att förutse. Tvister skulle därför kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förmåga att hantera tillväxt

Smart Eyes verksamhet kan komma att växa betydligt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster, vilket ställer stora krav på ledning och Bolagets operativa och finansiella kapacitet. I takt med att Bolagets personalstyrka och verksamhet växer, behöver Bolaget säkerställa effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett framgångsrikt sätt kunna genomföra affärsplanen. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det få negativ inverkan på Smart Eyes verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av leverantörer

Smart Eye är för sin verksamhet inom affärsområdet Research Instruments beroende av leverans av hårdvara såsom kameror. Det finns en risk att Bolagets leverantörer inte är villiga att fortsätta samarbetet med Bolaget eller fortsätta samarbeta på likvärdiga villkor och att Bolaget i det läget inte kan ersätta denna leverantör på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Detta skulle i sådana fall kunna medföra negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Framtida kapitalbehov

Utöver det kapital som inkommer genom det i detta Prospekt beskrivna Erbjudandet är ingen ytterligare kapitalanskaffning planerad. Det råder dock en risk för att kapitalet inte kommer att vara tillräckligt varför det finns en risk att ytterligare emissioner kommer att genomföras. I det fall Bolaget inte genererar tillräckligt överskott och ett ytterligare kapitalbehov uppstår, finns det en risk för att ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med Bolagets strategi, eller att sådant kapital kan anskaffas överhuvudtaget. Om ytterligare finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär ytterligare nyemissioner av aktier – såvida de inte deltar i sådana eventuella emissioner – en utspädning för Bolagets aktieägare.

Immateriella rättigheter

Smart Eyes immateriella tillgångar är av stor betydelse för Bolagets verksamhet. Skulle Smart Eye inte lyckas skydda sina immateriella tillgångar kan andra lyckas utveckla en med Bolaget likartad verksamhet, kopiera eller på annat sätt utnyttja den teknik och de produkter Smart Eyes använder och utvecklar. Om Smart Eyes åtgärder för att skydda sina immateriella tillgångar är otillräckliga eller om tillgångarna missbrukas, kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Smart Eye kan även tvingas inleda juridiska processer för att skydda sina immateriella tillgångar och affärshemligheter. Sådana processer kan leda till betydande kostnader och ta tid i anspråk för ledande befattningshavare i Bolaget.

Valutarisk

Smart Eyes redovisning upprättas i svenska kronor. Bolagets intäkter är fördelade mellan bland annat amerikanska dollar och euro utöver svenska kronor samtidigt som kostnaderna i huvudsak är påverkade av svenska kronor, vilket medför en flödesexponering gentemot den svenska kronan. Bolaget har därmed en betydande valutaexponering, vilket vid ogynnsam utveckling mellan bland annat amerikanska dollar, euro och svenska kronan kan medföra betydande negativa effekter på Bolagets verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Försäkringar

Smart Eye har ett försäkringsskydd som Bolaget anser är skäligt och anpassat efter verksamhetens risker. Det finns en risk att Smart Eyes ansvar, i händelse av anspråk från kunder eller tredje part, kan komma att överstiga den risk som Smart Eye skyddar sig mot genom försäkringar, vilket i sin tur kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kunder

Genom sin affärsmodell, att tillsammans med Tier1 sträva efter design wins, utvecklar Bolaget ett starkt beroende av ett fåtal kunder (OEM). En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka Smart Eyes omsättning och finansiella ställning negativt. Vidare är Smart Eye beroende av att Tier1s övriga leverantörer levererar fullgoda komponenter för att Bolaget ska kunna behålla sina kunder. Om övriga leverantörer inte lever upp till kundernas krav kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till aktien och nyemissionen

Aktierelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs.

Ingen offentlig handel har förekommit med Bolagets aktier

Det har inte förekommit någon offentlig handel i Smart Eyes aktier före Erbjudandet, men styrelsen för Bolaget har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har den [X] 2016 godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att spridningskravet för Smart Eyes aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Smart Eye leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

Utspädning genom framtida nyemissioner

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Framtida utdelning

Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och försäljning. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart att vara beroende av aktiens framtida kursutveckling.

Ökade kostnader till följd av listningen

Som listat bolag måste Smart Eye följa regler som kan innebära en påfrestning på Bolagets resurser och öka dess kostnader. Dessa kostnader kan komma att påverka Smart Eyes verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt jämfört med historiskt redovisade kostnader.

Teckningsförbindelser ej säkerställda

Vissa investerare har åtagit sig att gemensamt teckna aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 31,3 MSEK. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Om samtliga eller delar av teckningsförbindelserna inte infrias kan det medföra att hela Erbjudandet inte fulltecknas och således får Bolaget in mindre kapital än beräknat.

Ägare med betydande inflytande

Fouriertransform AB och familjerna Krantz och Jöfelt, innehar tillsammans direkt och indirekt, före Erbjudandet, cirka 60,5 procent av aktierna och rösterna i Smart Eye och beräknas även efter Erbjudandet att inneha en majoritet av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritetsaktieägarna. Även andra ägare kan komma att inneha eller senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Smart Eye.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad.