Top image

Press release from the annual shareholders’ meeting in Smart Eye on 25 April 2018

The press release is only available in Swedish, as follows. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Vid årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) i Göteborg den 25 april 2018 beslutades följande:

 Arvode till styrelsen. 125 000 kr till styrelseordförande och 125 000 kr till övriga styrelseledamöter.

 Val av styrelse enligt följande:

o Anders Jöfelt (omval) – styrelseordförande

o Mats Krantz (omval)

o Magnus Jonsson (omval)

o Staffan Hansson (omval)

o Per Aniansson (omval)

o Lars Olofsson (omval)

 Omval av PwC som revisor med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

 Att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 170 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 170 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.

 Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 47 procent av Smart Eyes aktier och röster representerade.

For more information
Martin Krantz, CEO Smart Eye AB
Phone: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

 

About Smart Eye
Smart Eye develops and markets eye tracking systems that can measure and calculate a person's gaze. Today the company has two business areas: Research Instruments and Applied Solutions. Within Research Instruments, Smart Eye provides advanced eye tracking systems to measure and analyse human behaviour. Within Applied Solutions, Smart Eye provides eye tracking software for integration in vehicles.

Smart Eye was founded in 1999, since when it has become established as one of the leading players for eye tracking analysis of human behaviour. This is based on advanced technical software for eye tracking systems, as well as longstanding experience in this industry. From an early stage, Smart Eye has focused on developing eye tracking for the automotive industry and today is one of the few companies in the world with eye tracking systems for integration in vehicles that live up to the extensive requirements set by the automotive industry. Smart Eye currently has 16 design wins concerning serial delivery for passenger vehicles from four global automotive Groups. http://corp.smarteye.se 

Smart Eye is listed on First North. Erik Penser is Certified Adviser and can be reached at +46-8-463 8000. 

The information was submitted for publication at May 3, 2018 at 15:00 CET.