Top image

Kommuniké från Smart Eyes årsstämma den 25 april 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Vid årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) i Göteborg den 25 april 2018 beslutades följande:

 Arvode till styrelsen. 125 000 kr till styrelseordförande och 125 000 kr till övriga styrelseledamöter.

 Val av styrelse enligt följande:

o Anders Jöfelt (omval) – styrelseordförande

o Mats Krantz (omval)

o Magnus Jonsson (omval)

o Staffan Hansson (omval)

o Per Aniansson (omval)

o Lars Olofsson (omval)

 Omval av PwC som revisor med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

 Att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 170 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 170 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.

 Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 47 procent av Smart Eyes aktier och röster representerade.

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://www.corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 15:00 CET.