Top image

Storslam inom DMS i mellanklassegmentet - Avgörande nomineringar vunna

Januari – Mars 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 17 712 (11 670) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 52%.  · Rörelseresultatet uppgick till -21 986 (-22 227) TSEK, rörelsens kostnader är avsevärt högre än föregående år och speglar de investeringar som görs för att möta projektleveranser inom Automotive Solutions samt fortsatt utveckling av det nya affärsområdet AIS (Applied Artificial Intelligence Systems). Den positiva försäljningsutvecklingen under kvartalet innebär dock att resultatet ändå ligger på samma nivå som föregående år. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 105 (-22 293) TSEK. · Resultat efter skatt per aktie är negativt.  · Likvida medel uppgår till 110 628 TSEK per sista mars.  · I februari erhölls en design win till ytterligare en kinesisk OEM. Beräknat ordervärde är ca 50 MSEK. · Bolagets största order någonsin kommunicerades i mars. Totalt 24 nya design wins erhölls från fyra OEM:er. En är ny amerikansk högvolymtillverkare och en är ny europeisk premiumtillverkare. De två andra är befintliga europiska premiumkunder. De beräknade intäkterna är 500 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln. · Som en försiktighetsåtgärd till följd av Coronaviruset har bolaget anpassat sina rörelsekostnader för att hushålla med kapitalet. Särskild vikt läggs dock på att uppfylla de många leveransåtaganden som bolaget har till den globala fordonsindustrin.   Uppskattning av värdet på erhållna design wins  Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna design wins över uppskattad produktlivscykel (s.k. life-time value) vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 20 februari 2020.  Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 81 (57) design wins uppgår för närvarande till minst 2 000 MSEK (1 450) över produktlivscykeln.  Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de 12 (10) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5 300 (2 800) MSEK sett över produktlivscykeln. 

VD-kommentar

Från ödestimma till storslam

Om ödestimmans klocka klämtade det fjärde kvartalet 2019 så har den nu ringt klart. Efter första kvartalet är det ingen tvekan att det är Smart Eye som är tongivande och klar marknadsledare inom DMS för många år framöver.

Mellanklassegmentet nomineras

I första kvartalet kom så äntligen det förlösande avgörandet för mellanklassegmentet, det till volym största och viktigaste. Det blev inget mindre än en succé för Smart Eye. Totalt landade vi fem biltillverkare under första kvartalet. En av USA:s allra största, en av Kinas allra viktigaste och tre Europeiska premiumtillverkare som är ledande inom säkerhet och trendsättande för andra märken. Tillsammans med några av de mest betydande globala OEM:erna i Sydkorea, Japan och Europa som sedan tidigare valt Smart Eye, så har en stor del av fordonsindustrin valt väg. Det finns visserligen några tillverkare som ännu inte har nominerat klart men starten på 2020 visar vart marknaden är på väg. Det är många på bolaget som har slitit hårt i många år för att möjliggöra denna framgångsaga med marknadsledarskap både på premiumsegmentet och det globala mellanklassegmentet. Jag är stolt och tacksam över medarbetarnas prestation och uthållighet. Den rådande trenden bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av affärsområdet Automotive Solutions.

Effekter av Coronaviruset

På kort sikt är det mycket svårt att förutse hur utvecklingen kommer att bli, det är mycket avhängigt Covid-19. Planeringen får ske från en dag till en annan och utfallet kommer till mycket stor utsträckning att bero på hur pandemin utvecklar sig. Bilförsäljningen sjunker i land efter land i takt med att viruset sprider sig. Samtidigt kan man se att personlig mobilitet är att föredra framför kollektivtrafik i tider när smittspridningen ska minimeras.

Men på lite längre sikt kommer försäljningen av bilar att repa sig igen, precis som efter finanskrisen 2008. Efterfrågan på avancerad säkerhetsutrustning drivs framför allt på av Euro-NCAP och lagstiftning som sätter den långsiktiga agendan. Vi fortsätter att vara positiva till bilindustrins långsiktiga framtid.

Kostnadskontroll och försiktighet

På Smart Eye har vi använt oss det statliga permitteringsstödet samt infört strikt kostnadskontroll för att vara så förberedda som möjligt på alla eventualiteter. Vi har också tidigare kommunicerat att med dessa åtgärder så kommer nuvarande kassa att räcka minst i 18 månader. Vi anser att detta är en lämplig försiktighetsåtgärd under rådande omständigheter och att det finns beredskap till att både trycka på gasen eller bromsen, vadhelst omständigheterna kräver.

Stark utveckling av affären

I ljuset av den pågående hälsosituationen så är det extra glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat. Alla Smart Eyes olika delar levererar enligt förväntan eller bättre och försäljningen ökar med 52% jämfört med föregående år. Det är naturligt att vi investerar i nuläget för att vara redo inför bilindustrins breda införande av DMS. Bilförsäljningen kommer snart att komma igen och då är Smart Eye väl positionerat för att dra fördel av det som hittils har  åstadkommits.

Martin Krantz 

VD Smart Eye