Top image

Hög investeringstakt - massmarknaden kommer snabbare än väntat

Oktober – December 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 14 961 (10 506) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 42 %. · Rörelseresultatet uppgick till -15 628 (-14 814) TSEK. Resultatet följer plan och beror på ökade investeringar i framförallt personal för att möta aktivitetsnivån inom affärsområdet Automotive Solutions. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 681 (-14 894) TSEK. · Resultat efter skatt per aktie är negativt. · Likvida medel uppgår till 89 946 TSEK per sista december. · Bolaget redovisar under perioden de första licensintäkterna för bilar som har producerats under årets sista sex månaderna. Intäkterna kommer från BMW X5 och BMW 8-serien. · Efter periodens utgång meddelade bolaget att det hade erhållit fjorton design wins från en Koreansk global OEM. Produktionsstart är 2020 och beräknat ordervärde är estimerat till 150 miljoner kronor. Januari – December 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 50 778 (43 199) TSEK, vilket innebär en ökning med 18% jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -55 998 (-41 463) TSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -56 348 (-41 896) TSEK. · Resultat efter skatt per aktie är negativt. Uppskattning av värdet på erhållna design wins Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat marknadsvärde på erhållna design wins vid tidpunkten för rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med föregående rapporttillfälle, i detta fall 25 oktober 2018. Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 43 (23) design wins uppgår för närvarande till minst 1 000 MSEK (675) över produktlivscykeln. Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig plattform hos de 5 (5) biltillverkare där design wins har kommunicerats är det estimerade värdet för närvarande till minst 2 150 (2 000) MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

Forskningsmomentum och massmarknadsvalidering

Det fjärde kvartalet förra året kännetecknades av tre markant positiva utvecklingar. Först och främst den fortsatta uppågående trenden för forskningsmarknaden och affärsområdet Research Instruments. Sedan att våra befintliga kunder inom Automotive Solutions ger oss fortsatt förtroende genom ytterligare sex design wins på befintliga bilplattformar. Till sist att skiftet från premiummarknaden till mellanklassegmentet är här, och det med besked.

Research Instruments

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 144% och ökningen sett till hela året var 42%, en fortsättning av trenden från kvartal tre. Det mesta av försäljningen kommer från huvudsegmenten flyg och fordonsforskning. Vidare har intresset för Smart Eyes produkter inom simulatorträning ökat stadigt under året och kulminerat i december när det globala försvarsföretaget Thales visade upp sitt nya träningskoncept vid en av de största industrimässorna I/ITSEC. Sammantaget råder en positiv trend inom alla geografiska marknader och produktområden. Teamet är fast beslutet att fortsätta expansionen inom forskning och simulatorträning.

Automotive Solutions

Bolagets framgång som leverantör till massmarknaden bekräftas av att vi för första gången har blivit nominerade till ett stort program med många fordonsmodeller med en av världens största masstillverkare från Korea. Det är inte mindre än 14 modeller med första produktionsstart i 2020, med en potential på mer än 150 MSEK sett till produktlivscykeln. Det är resultatet av en lång process av samarbete, offertarbete och utveckling med en av världens största Tier-1:or.

Vidare, efter det fjärde kvartalets utgång fick vi också äntligen tillkännage ytterligare en av våra kunder, BMW. Det är SUV:en X5 och BMW 8 coupé som nu på vissa marknader går att beställa med eyetracking från Smart Eye inbyggt i det avancerade aktiva säkerhetspaketet.

Planen framöver

Smart Eye Automotive Solutions har alltid förespråkat en hårdvaruagnostisk strategi, som nyttjar de enorma investeringar som görs inom smartphonemarknaden. Vanligtvis så blir processorer utvecklade för mobiltelefoner senare kvalificerade för bilindustrin, vilket leder till en strid ström av förbättrade chip tillgängliga för serieproduktion. Denna strategi är i linje med vad bilindustrin efterfrågar. Exekveringen av strategin går i tre steg. Det första steget, som nu till stor del har åstadkommits, är att etablera bolaget som marknadsledare inom premiumsegmentet, där den initala utvecklingen av förarövervakning har skett. Steg två är pågående och handlar om att utnyttja premiummarknaden som brohuvud för att etablera motsvarande ledarposition på massmarknaden för mellanklassegmentet. Steg tre är att utnyttja marknadspositioner för att utöka produkterbjudandet till att omfatta multimodal interör kupéövervakning, med avsikt att öka förädlingsvärdet per producerad bil. Exekveringen av steg tre kommer vi att ha skäl att återkomma till senare.  

Martin Krantz
VD Smart Eye